Responssenteret etablerer "Responsskolen"
- en nettbasert opplæringsløsning for velferdsteknologi

04.12.2018

Som et sentralt ledd i etableringen av Responssenteret, som et samlende og premissgivende kompetansesenter for velferdsteknologi og innovativ tjenesteutvikling, utvikler vi nå den nettbaserte kompetanseportalen "Responsskolen".

Responsskolen etableres som en selvstendig opplæringsplattform, og et faglig oppslagsverk, og vil inkludere både e-læringskurs, brukermanualer og andre relevante dokumenter. Responsskolen utvikles som en ressurs for både brukere/pårørende og ansatte i tjenesten.

Opplæring er en avgjørende suksessfaktor

Behovet for et helhetlig og dedikert opplæringssystem vurderes som en avgjørende faktor for et vellykket implementeringsprosjekt i kommunene, og for et suksessfullt samarbeid med Responssenteret.

Første gevinstrealiseringsrapport, fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram, konkluderer med at kommuner som har prøvd ut ulike former for velferdsteknologi kan vise til gevinster på 3 hovedområder:

Andre gevinstrealiseringsrapport peker videre på opplæring som en absolutt forutsetning for å lykkes med implementering av velferdsteknologi i kommunene:

"Dette er en kontinuerlig prosess hvor det må settes av tilstrekkelig tid og ressurser til opplæring og innarbeidelse av nye rutiner. Ansatte i tjenesten må ha eierskap til- og være trygge på den nye tjenesten for at kommunen skal lykkes med å gi gode tjenester og realisere gevinster av den. En ser at der hvor ansatte er usikre på teknologiløsningen og feil oppstår, går de raskt tilbake til gamle rutiner."

Responssenterets virke, på kryss av kommunegrenser, og hjemmetjenestens mange funksjoner og ulike fagmiljøer, vil kreve en kontinuerlig tilgang til oppdaterte og tilpassede læringsressurser. For å hente ut den fulle gevinsten av et samarbeidsinitiativ med Responssenteret vurderes det ikke hensiktsmessig å legge et slikt opplæringsansvar på kommunene hver for seg.

Responsskolen lanseres i januar 2019, og vil i første omgang tilby verktøy og informasjon relatert til den forestående implementeringsprosessen i kommunene. Etter hvert som sensorteknologi og utstyr implementeres, vil Responsskolen fortløpende oppdateres med nye kurs og relevant materiell.

Vi gleder oss til en kunnskapsrik fremtid!